Slider

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tonava a.s.

Dále jen "Podmínky" dle §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Úvodní ustanovení
  • Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv (dále jen "Smlouva") na prodej zboží nebo dodávku (dále jen "Zboží") společností Tonava a.s., IČO: 481 715 49, DIČ: CZ 481 715 49, se sídlem Havlíčkova 437, 542 32 Úpice, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, 9.9.1993, oddíl B, vložka 943 (dále jen "Prodávající") dalším osobám (dále jen "Kupující").
  • Tyto Podmínky se použijí přiměřeně i pro jiné typy smluv (např. Smlouvy o dílo), ve kterých je Prodávající v postavení Zhotovitele a Kupující v pozici Objednatele, budou‐li k takovým smlouvám přiloženy a smluvní strany prohlásí tyto podmínky za nedílnou součást příslušné smlouvy.
  • Odchylná ujednání od Podmínek ve Smlouvě uvedená mají přednost před těmito Podmínkami.
 • Kupní cena
  • Nárok na zaplacení ceny za dodané Zboží vzniká Prodávajícímu na základě Prodávajícím řádně vystaveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu faktury. Faktura musí min. obsahovat:
  • číslo kupní smlouvy/objednávky, nebo nabídky, název nebo jméno kupujícího
  • IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího
  • bankovní spojení prodávajícího
  • ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem v aktuálně platném znění
  • Faktura musí být zaslána kupujícímu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla nebo elektronicky. Takto vystavená faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění.
  • Prodávající je oprávněn fakturovat dohodnutou kupní cenu smluveného zboží po předání nebo předání prvnímu dopravci.
  • Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění.
  • Cena za dodané Zboží je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je dlužná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 • Další ujednání o Dodávce, vlastnické právo a nebezpečí škody na něm
  • Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Dodávky.
  • Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
  • Kupující je povinen k převzetí Zboží zajistit oprávněnou osobu, která při dodání Zboží Prodávajícímu potvrdí dodací list či protokol o předání (příp. uvedení do provozu).
  • V případě, že je sjednána záloha na cenu Zboží či postupné dílčí platby ceny Zboží a Kupující se dostane do prodlení s jejich zaplacením, prodlužuje se dodací doba Zboží o 1,5násobek doby, po kterou byl Kupující v prodlení se zaplacením jakékoliv zálohy či dílčí platby.
  • Pokud není výslovně sjednáno nebo kupujícím požadováno přepravní dispozicí jinak, je místem dodání Havlíčkova 437, 54232 Úpice.
 • Povinnosti smluvních stran
  • Kupující je povinen uhradit řádně a včas cenu Zboží i případnou zálohu.
  • Prodávající je povinen nejpozději do jednoho týdne od předání Zboží Kupujícímu předat právními předpisy vyžadované doklady.
  • Prodávající je dále povinen zajistit výrobní procesy dle specifikací technických norem, instrukčních lisů, technických postupů a pokynů uvedených v technické dokumentaci a zabezpečení jejich znalostí, zajistit ochranu dodávky při manipulaci, skladování, dopravě a proti korozi, kvalitu dodávky dle specifikací technické dokumentace, dodržet předepsaný materiál nebo příslušný ekvivalent.
 • Vady Zboží
  • Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží.
  • Reklamaci vad je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce reklamační lhůty, která činí 12 měsíců od předání Zboží.
  • Skryté vady nebo vady zjistitelné teprve při použití Zboží má Kupující právo reklamovat do 12 měsíců od doby započetí s užíváním Dodávky, nejpozději však 18 měsíců od jejího převzetí.
  • Kupující má právo vady písemně reklamovat. Dojde‐li k reklamaci množství komponentů Zboží, má Kupující právo volby, zda bude požadovat dodání nedodaného objemu dodávky, nebo slevu z ceny.
  • Za vadu se nepovažuje, pokud jsou věci poškozené násilnou manipulací, neodbornou montáží nebo zapojením, neoprávněným zásahem, nedodržováním podmínek pro instalaci, provoz a poškozené přiměřeným opotřebením.
  • Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady neprodleně. Oznámení vad musí obsahovat:
  • identifikaci kupní smlouvy
  • popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje
  • počet vadných kusů
  • Při ztrátě nebo zničení zboží během přepravy je kupující povinen oznámit dopravci takovéto vady zboží s uvedením všeobecných údajů o povaze ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky písemným oznámením do přepravního dokladu vztahujícího se ke zboží.
  • Byl-li stav zboží tímto způsobem zjištěn a zaznamenán, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od vzniku takové události.
   Záruka se nevztahuje na spotřební díly a materiál.
  • Záruka se nevztahuje na spotřební díly a spotřební materiál.
 • Odstoupení od Smlouvy, sankce a smluvní pokuta
  • Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Dodávky delším než 60 dní od smluveného termínu plnění.
  • Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost Prodávajícího se považují přírodní pohromy, epidemie a pandemie, požár, výbuch, válečné události a stávky. Kupující i prodávající na sebe nepřebírají nebezpečí zásadní změny okolností a nevylučují využití §1765 a §1766 občanského zákoníku.
  • Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Kupujícího s platbou zálohy, dílčí platby na cenu Dodávky či konečné ceny Dodávky o více jak 14 dní; tím není dotčeno právo na smluvní pokutu podle čl. 6.6 za dobu prodlení až do odstoupení od Smlouvy.
  • Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit též v případě, kdy s druhou ze Smluvních stran bude zahájeno insolvenční řízení.
  • Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně.
  • V případě prodlení Kupujícího s platbou zálohy, dílčí platby na cenu Zboží či konečné ceny Dodávky je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 • Nakládání s pohledávkami
  • Pohledávky vzniklé z kupní smlouvy není kupující oprávněn zastavit nebo postoupit na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Postoupení nebo zastavení pohledávky bez takového souhlasu prodávajícího je neplatné.

7.2 Podmínkou platnosti započtení vzájemných pohledávek prodávajícího a kupujícího je jejich předchozí písemná dohoda o započtení.

 • Obal
  • Ve smyslu těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího s dodaným zbožím i vlastnická práva k průmyslovým (přepravním) obalům, pokud nejsou vratné.
  • Kupující se zavazuje, že ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, zajistí využití odpadů z obalů tak, aby odpady z obalů uvedených prodávajícím na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. O splnění této povinnosti je na základě vyzvání prodávajícího povinen prodávajícího informovat doručením zvláštního prohlášení.
 • Ostatní ujednání
  • Pokud Kupující sice písemně nepotvrdí Smlouvu a tyto Podmínky a Zboží přesto převezme, má se za to, že akceptoval všechna ustanovení Smlouvy i těchto Podmínek.
  • Ke změnám nebo doplnění Smluv na dodání Dodávky může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
  • Veškerou komunikaci lze mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňovat ve formě písemných elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.
  • Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká zániku nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
 • Utajení informací
  • Informace tvořící obchodní tajemství Prodávajícího jsou zejména veškeré poznatky, skutečnosti, informace a údaje, které Kupující získal a v budoucnu získá při plnění Smlouvy (dále jen "Důvěrné údaje").
  • Kupující je povinen tajit Důvěrné údaje po dobu 10 let od okamžiku uzavření Smlouvy nebo ode dne kdy se takovíto Důvěrný údaj dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane později. Utajením se rozumí zejména neumožnění přístupu k Důvěrným údajům třetím osobám, nezveřejnění Důvěrných údajů a neumožnění třetím osobám získat Důvěrné údaje, a to ani přímo a ani nepřímo.
  • Při porušení těchto ustanoven má prodávající nárok na náhradu škody dle příslušných paragrafů Obchodního zákoníku.
 • Závěrečná ustanovení
  • Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem.
  • Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány místně a věcně příslušným soudem Prodávajícího.

Platnost od: 7/2020

Český výrobce navažovacích technologií s tradicí od roku 1894

TONAVA akciová společnost

Havlíčková 437

542 32 Úpice

Česká republika

+420 499 802 111

tonava@tonava.cz