Slider

Politika managmentu

  Strategickým cílem akciové společnosti TONAVA je zařadit se v rámci holdingu CALIBRA GROUP a.s. plně po bok předním světovým výrobcům vah a vážících zařízení v širokém sortimentu výrobků a k nim dodávaných služeb, které uspokojí požadavky širokého okruhu koncových zákazníků.

 

  Pro zvýšení stability firmy a snížení závislosti na výkyvech trhu v oboru vážících zařízení vedení firmy podporuje zavedení doplňkových výrobních programů, využívajících kvalifikace pracovníků, jejich znalosti a strojní vybavení při výrobě vhodných strojírenských výrobků s odpovídající mírou přesnosti a technologické náročnosti.

 

  Z toho vychází i politika managementu, která je založena na důsledném využití vysoké kvalifikace našich pracovníků a vlastního know-how v oblasti výroby vážících zařízení při splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na jakost, dodací lhůty i ceny našich výrobků. Tyto požadavky zákazníků také zahrnují plnění všech legislativních požadavků týkajících se životního prostředí a BOZP. Neméně důležité je i zdraví a bezpečnost zaměstnanců jako našich vnitřních zákazníků. Při svých firemních rozhodnutích bereme všechny tyto aspekty v úvahu. Zavazujeme se zvyšovat výkonnost systému ochrany zdraví a bezpečnosti. Základními požadavky politiky jsou také principy neustálého zlepšování vztahu firmy k životnímu prostředí a prevence znečišťování životního prostředí. Naše politika odpovídá povaze a rozsahu rizik BOZP.

 

  Protože nejlepší reklamou a prostředkem k získání dalších zákazníků holdingu CALIBRA GROUP a.s. je spokojenost stávajících zákazníků, je nutné zajistit vysokou a stálou jakost našich výrobků. Vybudovaný systém řízení managementu je základním nástrojem k zajištění tohoto cíle. Základní zásadou, kterou systém sleduje, je důsledné provádění všech činností podle stanovených a ověřených postupů, které zajišťují, že finální výrobek splní požadavky dohodnuté se zákazníkem. Kromě toho vedou ke snižování nákladů, protože jejich dodržování naplňuje zásadu „Vykonat vše napoprvé bez chyb“.

 

  Vedení akciové společnosti TONAVA si uvědomuje, že hlavním potenciálem firmy pro její rozvoj je úroveň kvalifikace a schopností pracovníků. Proto bude jednak poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení zaměstnanců, aby byli schopni plnit požadavky této politiky managementu, jednak využívat všechny podněty pracovníků směřující ke zlepšování výrobků i procesů.

 

Vedení akciové společnosti TONAVA se proto zavazuje:

 

• vytvořit a trvale udržovat vnitřní systém řízení managementu firmy v souladu se zásadami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 , který  je  založený nejen na prioritě plnění skutečných i očekávaných přání zákazníků, ale i na respektování všech aspektů ochrany environmentu a BOZP a tento systém neustále zlepšovat, aby bylo dosaženo trvalé zvyšování jeho efektivnosti a současně bude dodržena veškerá aktuálně platná legislativa, dotýkající se oboru podnikání firmy

• zaměřit pozornost vedení společnosti na stálé zlepšování organizace práce, progresivní rozvoj dodávaných výrobků a technologií, výrobních kapacit a dodavatelských možností včetně systému realizace a služeb při stálém zvyšování podílu dodávaných ekologicky šetrných výrobků a dodržování předpisů BOZP

• prognosticky plánovat potřebné zdroje, materiály a vstupy se snahou o minimalizaci jejich energetické náročnosti a tím i nákladů na jejich zajištění včetně systémové snahy o snižování nákladů v celém cyklu jejich užití našich produktů 

• trvale zajišťovat odbornou způsobilost pracovníků k jakostním výkonům při dodržování všech aspektů ochrany environmentu a BOZP tak, aby svým chováním a jednáním nepoškozovali životní prostředí 

• zvyšovat povědomí pracovníků společnosti o všech aspektech managementu, ochrany environmentu a BOZP

• k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti v oblasti BOZP

• zajistit pracovní postupy tak, aby bylo zabráněno znečišťování životního prostředí a aktivně předcházet tomuto znečištění

• zajistit seznamování se zásadami politiky i externí fyzické i právnické osoby, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření

• podporovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky a útvary, sledující v praxi uplatnění zásady: „Následující spolupracovník nebo pracoviště je můj zákazník“  dodržovat všechny relevantní legislativní a ostatní požadavky

 

Vedení akciové společnosti TONAVA ukládá všem vedoucím pracovníkům:

 

• věnovat v rozhodovacím procesu prvořadou pozornost kvalitě výrobků a tím předcházet výskytu nekvalitní výroby

• využívat podněty pracovníků ke stálému zlepšování systému managementu

• důsledně prověřovat navrhovaná řešení a bezodkladně je uvádět do praxe Vedení akciové společnosti TONAVA ukládá všem pracovníkům: 

• dodržovat požadavky systému řízení managementu tak, jak jsou popsány v příslušných dokumentech systému managementu, což vytvoří podmínky ke stabilizaci managementu našich výrobků.

• podávat náměty na zlepšování všech činností v rámci společnosti, které mohou vést ke zvyšování spokojenosti koncových zákazníků.

 

  Představenstvo akciové společnosti TONAVA se plně staví za realizaci této politiky managementu a ukládá řediteli seznámit s ní vhodným způsobem všechny pracovníky tak, že bude správně pochopena a dodržována.

 

 

V Úpici dne  3. 6. 2020                                                                                                                    Ing. Michal Beseda, MBA

                                                                                                                                                         ředitel 

Český výrobce navažovacích technologií s tradicí od roku 1894

TONAVA akciová společnost

Havlíčková 437

542 32 Úpice

Česká republika

+420 499 802 111

tonava@tonava.cz