CZ | EN

Obchodní podmínky

Forma úhrady:

První platba hotově, nebo placení předem, dále možno faktura. Při úhradě faktury je kupující povinen uvést v platebním příkaze do položky variabilního symbolu číslo faktury prodávajícího.

Záruka:

Záruka se vztahuje na vady na pohledové straně výrobku prokazatelně vzniklé výrobním procesem - např. praskliny, trhliny, rýhy, bubliny pod laminátem, prasklé části výrobku. Pokud není dohodnuto jinak je záruční doba 2 roky. Na dodatečné úpravy jako jsou zažehlené hrany a práce spojené s dodatečným zpracováním formátu parapetu se vztahuje záruka na dobu 3 měsíců. Záruka začíná běžet dnem zdanitelného plnění. V případě zjištění závady na parapetu musí být pro uplatnění záruky podána písemná reklamace. Na základě podané písemné reklamace, která musí obsahovat adresu a kontaktní údaje, popis závady, popř. návrh na způsob řešení, dojde ze strany dodavatele k oznámení o postupu reklamace a o jejím řízení bude dodavatel informovat odběratele nejdéle do 30-ti dnů. V případě prodeje celých tyčí se nevztahuje záruka na výrobní odchylky, tzn. hloubka formátu 0-3 mm a z obou konců délky parapetu 0-50 mm.

Záruka se výslovně nevztahuje na následující případy a s nimi souvisejícími vady:

poškození způsobené špatnou údržbou případně takovými povětrnostními vlivy, které nelze předem předpokládat, poškození způsobené špatným skladováním nebo manipulací a jakékoliv mechanické poškození po převzetí zboží odběratelem neodstranitelné znečištění, které může být zaviněno nevhodnou nebo nepravidelnou údržbou poškození způsobené nevhodným použitím pro užití nevhodně zvoleným materiálem jakékoliv poškození způsobené nepředvídatelnými událostmi a vyšší mocí. V případě reklamace již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost od 100cm výše, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro okenní parapety a je průkazné, že parapet nebyl již s vadou namontován. V takovém případě dodavatel nehradí náklady na jejich výměnu

 

TONAVA, akciová společnost
Havlíčková 437,
542 32 Úpice, Česká republika


tel.: +420 499 802 111
e-mail: tonava@tonava.cz